ลวดเชื่อมทังสเตน
มีทั้งหมด 3 ขนาด
1.6 mm.
2.0 mm.
2.4 mm.